Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

Положення про збори суддів Вищого адміністративного суду України

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення зборів суддів Вищого

адміністративного суду України

18 вересня 2015 року №29

(зі змінами, внесеними рішенням

 зборів суддів ВАСУ від 21.12.2015 №39)

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про збори суддів Вищого адміністративного суду України

 

Збори суддів Вищого адміністративного суду України (далі – збори суддів) є  організаційною формою суддівського самоврядування.

 Суддівське самоврядування є однією з найвищих гарантій забезпечення самостійності судів і незалежності суддів.

Порядок здійснення суддівського самоврядування визначається відповідно до Конституції України, Закону України «Про судоустрій і статус суддів», інших законів, а також регламенту та положень, що приймаються органами суддівського самоврядування згідно з Конституцією України та Законом України «Про судоустрій і статус суддів».

Положення про збори суддів Вищого адміністративного суду України (далі – Положення) встановлює порядок підготовки, скликання і проведення зборів суддів; визначає процедуру розгляду питань та прийняття зборами суддів рішень з питань, віднесених до їхньої компетенції Конституцією України, Законом України «Про судоустрій і статус суддів», іншими нормативно-правовими актами.

 

1. Загальні положення

 

1.1. Збори суддів Вищого адміністративного суду України це зібрання суддів цього суду, на якому вони обговорюють питання внутрішньої діяльності та приймають колективні рішення з обговорюваних питань.

1.2. До питань внутрішньої діяльності судів відповідно до частини третьої статті 124 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» належать питання організаційного забезпечення судів і діяльності суддів, соціальний захист суддів та їхніх сімей, а також інші питання, що безпосередньо не пов’язані із здійсненням правосуддя.

1.3. Правові засади, організація і порядок діяльності зборів суддів Вищого адміністративного суду України (далі – Суд) визначаються Конституцією України (стаття 130), Законом України «Про судоустрій і статус суддів» (розділ VIII «Суддівське самоврядування», статті 124–132), іншими законами; регламентом та положеннями, що приймаються органами суддівського самоврядування, та цим Положенням.

1.4. Основними засадами діяльності зборів суддів є відкритість, гласність, законність, рівність прав усіх суддів, незалежність суддів, вільне волевиявлення, об’єктивність, колегіальність прийняття рішень, обов’язковість рішень зборів суддів.

 

 

2. Повноваження зборів суддів

 

2.1.  До повноважень зборів суддів належить вирішення питань щодо:

-  зміцнення незалежності Суду, суддів, захист від втручання в їхню діяльність;

-  участі у визначенні потреб кадрового, фінансового, матеріально-технічного, іншого забезпечення Суду та контроль за додержанням установлених нормативів такого забезпечення;

-  здійснення контролю за організацією діяльності Суду;

-  обрання суддів на адміністративні посади в Суді та звільнення з цих посад.

2.2.  Збори суддів:

- обговорюють питання щодо внутрішньої діяльності Суду чи роботи конкретних суддів або працівників апарату Суду та приймають із цих питань рішення, що є обов’язковими для суддів та працівників апарату Суду;

- визначають спеціалізацію суддів з розгляду конкретних категорій справ;

-  приймають рішення про обрання суддів на адміністративні посади в Суді та звільнення з цих посад;

-  заслуховують звіти суддів, які обіймають адміністративні посади в Суді, та керівника апарату Суду;

- визначають рівень навантаження на суддів з урахуванням виконання ними адміністративних або інших обов’язків, безпосередньо не пов’язаних із здійсненням правосуддя;

- затверджують засади використання автоматизованої системи документообігу Суду, визначають засади формування колегій суддів, особливості здійснення автоматизованого розподілу судових справ, визначають коефіцієнти складності категорій судових справ;

-                   розглядають повідомлення суддів про втручання в їхню діяльність зі здійснення правосуддя;

-                   заслуховують інформацію керівника апарату Суду про його діяльність,  можуть висловити недовіру керівникові апарату Суду, що тягне за собою звільнення його з посади;

-   затверджують Положення про збори суддів Суду, Положення про апарат Суду та вносять зміни і доповнення до цих положень;

-  затверджують структуру і штатний розпис апарату Суду за поданням Голови Суду;

-                  вирішують питання щодо заохочення, з урахуванням вимог чинного законодавства;

  -       здійснюють інші повноваження, передбачені Законом України «Про судоустрій і статус суддів» та іншими нормативно-правовими актами.

2.3.  Збори суддів шляхом таємного голосування обирають делегатів на з’їзд суддів України від Суду.

2.4.  Збори суддів можуть звертатися з пропозиціями щодо питань діяльності Суду до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які зобов’язані розглянути ці пропозиції і дати відповідь по суті.

2.5.   Збори суддів можуть обговорювати питання щодо практики застосування законодавства, розробляти відповідні пропозиції щодо вдосконалення такої практики та законодавства.

2.6. Збори суддів за пропозицією Голови Суду приймають рішення про утворення судової палати, її кількісний склад, визначають персональний склад судових палат, а також про обрання секретаря судової палати; заслуховують інформацію секретаря судової палати про діяльність судової палати.

2.7. У разі необхідності збори суддів можуть звертатися до Ради суддів України з пропозицією щодо скликання позачергового з’їзду суддів України.

 

 

3. Порядок скликання зборів суддів

 

3.1.    Збори суддів скликаються Головою Суду (особою, яка у встановленому законом порядку виконує його обов’язки) за власною ініціативою або на вимогу не менше третини загальної кількості суддів, які працюють у Суді.

3.2. Збори суддів скликаються у разі необхідності, але не рідше одного разу на три місяці.

3.3. Голова Суду (особа, яка у встановленому законом порядку виконує його обов’язки) визначає дату, час і місце проведення зборів, схвалює попередній порядок денний (перелік питань, що виносяться на розгляд зборів суддів), а також осіб, які відповідають за підготовку окремих питань порядку денного (доповідачів, співдоповідачів).

У разі якщо Голова Суду (особа, яка у встановленому законом порядку виконує його обов’язки) скликає збори суддів на вимогу не менше третини загальної кількості суддів, які працюють у Суді, до порядку денного повинні бути включені всі питання, що є предметом такої вимоги.

3.4.  Про день, час і місце скликання зборів суддів та питання, які виносяться на їх розгляд, учасників зборів суддів повідомляють не пізніше ніж за три робочі дні до дати проведення зборів.

В окремих випадках, з урахуванням необхідності оперативного вирішення певного питання та важливості цього питання, про день і час скликання зборів суддів та питання, які виносяться на їх розгляд, учасників зборів повідомляють не пізніше ніж за один робочий день до проведення зборів суддів.

3.5. Повідомлення суддів та осіб, запрошених на збори суддів, про день, час і місце скликання зборів, питання, що виносяться на їх розгляд, забезпечується Головою Суду (особою, яка у встановленому законом порядку виконує його обов’язки) через структурний підрозділ, який забезпечує підготовку та проведення зборів суддів.

Інформація про день, час і місце проведення зборів суддів, а також інформація про питання, що виносяться на їх розгляд, розміщується на офіційному веб-сайті Суду, дошці оголошень у приміщенні Суду, а також шляхом надіслання повідомлення на електронну адресу кожного судді уповноваженою особою апарату Суду.

3.6. На збори суддів можуть запрошуватися працівники апарату Суду, судді апеляційних та місцевих судів, судді у відставці, представники громадськості, представники засобів масової інформації, інші особи.

3.7.   У разі якщо Голова Суду (особа, яка у встановленому законом порядку виконує його обов’язки) протягом десяти днів на вимогу не менше ніж третини загальної кількості суддів, які працюють у Суді, не скликає збори суддів, збори скликаються групою суддів, які ініціювали їх скликання.

Група суддів, які ініціювали скликання зборів, визначає дату, час і місце проведення зборів, попередній порядок денний зборів та визначає осіб, які відповідають за підготовку окремих питань порядку денного (доповідачів, співдоповідачів), доручають одному із суддів ініціативної групи виконання повноважень щодо підготовки та проведення зборів, відкриття зборів, які цим Положенням покладаються на Голову Суду.

3.8. Кількість суддів, які працюють у Суді, визначається відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Суддями, які працюють у Суді, вважаються всі судді, які перебувають у штаті Суду, до видання Головою Суду відповідно до пункту 4 частини першої статті 34 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» на підставі акта про звільнення судді з посади (про переведення судді до іншого Суду) відповідного наказу.

 

4. Підготовка і порядок проведення зборів

 

4.1.   Підготовка зборів суддів забезпечується Головою Суду (особою, яка у встановленому законом порядку виконує  його обов’язки).

Для підготовки окремих питань, що виносяться на обговорення зборів суддів, Головою Суду (особою, яка у встановленому законом порядку виконує його обов’язки) можуть утворюватися робочі групи. До складу робочих груп, крім суддів Суду, можуть входити судді апеляційних і місцевих адміністративних судів, працівники апарату Суду та інші фахівці з питань, що потребують вирішення.

4.2. Для розгляду на зборах суддів Голові Суду (особі, яка у встановленому законом порядку виконує його обов’язки, представникам групи суддів) відповідальними за підготовку окремих питань особами (п. 3.7 Положення) подаються такі документи:

проект орієнтовного порядку денного зборів суддів з визначенням доповідача з кожного питання;

подання, доповідна записка (довідка) з викладенням суті питання, обґрунтуванням пропозицій та відомостями про погодження (у разі необхідності), що вносяться за підписом Голови Суду (його заступника), секретаря судової палати, Голови Ради суддів України, керівника апарату Суду (структурного підрозділу) чи іншої особи, відповідальної за підготовку питання;

проект рішення зборів суддів із кожного питання порядку денного, завізований відповідальними за підготовку питання особами;

список запрошених осіб;

довідкові матеріали (узагальнення, матеріали перевірок, звіти, аналітичні довідки, пояснення, судові рішення тощо), які безпосередньо стосуються порядку денного.

Зазначені матеріали надаються до структурного підрозділу, який забезпечує підготовку та проведення зборів суддів.

4.3. Попередній порядок денний доводиться до відома суддів структурним підрозділом, який забезпечує підготовку та проведення зборів суддів.

Судді мають право в порядку підготовки зборів суддів вносити Голові Суду (особі, яка у встановленому законом порядку виконує його обов’язки) пропозиції щодо включення до порядку денного додаткових питань.

Проекти документів з питань порядку денного та проекти рішень зборів суддів, якщо такі можуть бути підготовлені доповідачами заздалегідь, розміщуються в електронному каталозі «Судові рішення ВАСУ і ВСУ» у папці «Збори суддів», як правило, одночасно з повідомленням про день, час і місце скликання зборів, але не пізніше ніж за день до дати проведення зборів.

Проекти документів з питань порядку денного можуть надсилатися іншим учасникам зборів суддів.

У разі наявності зауважень чи пропозицій до проектів документів, що вносяться на розгляд зборів суддів, суддя виготовляє зміни до запропонованого доповідачем проекту документа (зміни оформлюються у вигляді таблиці, в якій в одній графі наводиться текст запропонованого доповідачем проекту документа, а в іншій – пропозиції судді), або альтернативний проект такого документа.

4.4.   До відкриття зборів суддів особа, уповноважена Головою Суду (особою, яка у встановленому законом порядку виконує обов’язки Голови Суду), а в разі скликання зборів групою суддів, які ініціювали скликання,  -  особою, на яку покладено обов’язки щодо підготовки та проведення зборів, здійснює реєстрацію суддів, які прибули на збори.

Реєстрація суддів, які прибули на збори, здійснюється згідно з реєстраційним списком суддів, який складає структурний підрозділ, що забезпечує підготовку та проведення зборів суддів, та затверджує особа, зазначена в абзаці першому цього пункту.

Суддя, який прибув на збори, у відповідній графі реєстраційного списку ставить свій підпис.

У разі якщо суддя запізнився на збори з поважних причин та не зареєструвався до початку їх проведення, головуючий на зборах суддів оголошує про явку такого судді на збори, а суддя ставить свій підпис у відповідній графі реєстраційного списку із зазначенням часу явки на збори, після чого долучається до участі у зборах суддів, про що обов’язково зазначається у протоколі зборів суддів. Такий суддя бере участь у голосуванні лише з тих питань, які розглядалися після його явки на збори суддів.

4.5. Розміщення запрошених осіб (у тому числі представників засобів масової інформації) у залі, де проводяться збори суддів, забезпечують працівники апарату Суду, уповноважені на це Головою Суду (особою, яка у встановленому законом порядку виконує обовязки Голови Суду).

4.6. Збори суддів проводяться, як правило, відкрито. За рішенням зборів деякі питання можуть вирішуватися у закритому режимі.

В окремих випадках, з відповідним обґрунтуванням, присутність запрошених осіб (у тому числі представників засобів масової інформації) на зборах суддів може бути обмежено.

4.7. Голова Суду (особа, яка у встановленому законом порядку виконує його обов’язки) відкриває збори суддів і повідомляє про кількість суддів, які працюють у суді, про кількість суддів, які прибули на збори, та інформує про наявність або відсутність кворуму, необхідного для проведення зборів суддів.

4.8.   Збори суддів є повноважними, якщо на них присутні не менше двох третин кількості суддів, які працюють у Суді.

Кількість суддів, які працюють у Суді, визначається відповідно до пункту 3.8 цього Положення.

4.9. Судді беруть участь у зборах особисто.

4.10. Якщо за даними реєстрації кворум для проведення зборів суддів відсутній, Голова Суду (особа, яка у встановленому законом порядку виконує його обов’язки):

-       оголошує про неможливість розпочати збори суддів, переносить їх початок на більш пізній час у цей же день та вживає заходів для явки суддів на збори;

-       або оголошує про неможливість розпочати збори суддів та призначає іншу дату та час їх скликання, визначає місце проведення.

4.11. У разі наявності кворуму Голова Суду (особа, яка у встановленому законом порядку виконує його обов’язки) оголошує про відкриття зборів суддів.

Зі складу суддів, присутніх на зборах, шляхом відкритого голосування судді обирають головуючого на зборах та секретаря зборів.

Головуючий на зборах та секретар зборів вважаються обраними, якщо за кожного з них проголосувала більшість суддів, присутніх на зборах суддів.

4.12.  Головуючий на зборах суддів:

-  веде збори суддів відповідно до  Положення про збори суддів Суду;

-  вносить на обговорення порядок  денний, регламент виступів, проводить відкрите голосування щодо їх затвердження;

-                   ставить на обговорення питання відповідно до порядку денного;

-                   надає слово для доповіді, співдоповіді;

-                   повідомляє про осіб, які записалися для виступу, та надає слово для виступу, оголошує наступного промовця;

-                 створює рівні можливості суддям для участі в обговоренні питань порядку денного;

-                 забезпечує дотримання всіма присутніми регламенту виступів і порядку на зборах та у разі порушення промовцем встановленого регламенту має право перервати його виступ;

-                   оголошує в порядку надходження пропозиції, які надійшли усно чи в письмовому вигляді, та письмові звернення на адресу зборів суддів;

-                   проводить відкрите голосування з питань порядку денного, що потребують прийняття рішення, і оголошує його результати;

-                   оголошує про початок і закінчення таємного голосування; після оголошення лічильною комісією протоколу щодо результатів таємного голосування забезпечує прийняття рішення з питань, за якими проводилося таємне голосування;

-                   дає доручення, пов’язані із забезпеченням роботи зборів суддів та їхніх робочих органів;

-                   відповідає на запитання, що надходять на його адресу;

-                   робить повідомлення, оголошує перерви у роботі зборів суддів, закриває їх;

-                   підписує протокол зборів і рішення зборів суддів;

- здійснює інші повноваження, передбачені Положенням про збори суддів Суду.

Головуючий має право зробити зауваження у разі відхилення промовця від обговорюваного питання порядку денного, а в разі неодноразового відхилення від обговорюваного питання поставити на голосування питання про закінчення виступу цієї особи.

Головуючий не має права коментувати виступи та/або давати їм оцінку, переривати промовця, крім випадків порушення регламенту виступу.

Головуючий не має права агітувати за конкретних кандидатів.

4.13.  Секретар зборів суддів:

-                   веде протокол зборів суддів;

-                   веде запис осіб, які бажають виступити з питань порядку денного;

-                   реєструє повідомлення, звернення, які надходять на адресу зборів суддів;

-                   надає головуючому на зборах відомості про осіб, які записалися для виступу, та про звернення, що надійшли на адресу зборів суддів;

-                  здійснює підрахунок голосів при відкритому голосуванні, якщо зборами не обирається лічильна комісія;

-                    підписує протокол і рішення зборів суддів.

4.14.  Судді та інші особи, присутні на зборах суддів, зобов’язані:

-                   поводити себе виважено та виявляти взаємну повагу;

-                   виконувати розпорядження головуючого щодо додержання порядку на зборах суддів;

-                   виступати, давати пояснення, ставити запитання та відповідати на них лише після надання їм слова головуючим;

-                   утримуватися під час проведення зборів суддів від пересування приміщенням, де проводяться збори, розмов, реплік у будь-якій формі;

-                   не створювати інших перешкод для нормального проведення зборів суддів.

У разі недотримання порядку поводження на зборах суддів або створення перешкод для їх проведення така особа попереджається головуючим про необхідність дотримання порядку. У разі повторного порушення порядку поводження на зборах суддів та створення перешкод для їх проведення така особа за рішенням зборів суддів може бути видалена із залу проведення зборів.

У разі настання перешкоди в проведенні зборів суддів, які створені та створюються присутніми на зборах особами, збори суддів можуть оголосити перерву.

4.15. Після відкриття зборів суддів головуючий повідомляє про участь у зборах запрошених осіб, про присутність представників засобів масової інформації, оголошує питання  порядку денного.

4.16. Порядок денний зборів суддів затверджується шляхом відкритого голосування більшістю голосів суддів, присутніх на зборах.

Під час обговорення порядку денного зборів судді мають право вносити пропозиції щодо включення до нього інших питань, висловлювати зауваження щодо порядку денного та черговості вирішення питань. За кожну пропозицію судді голосують окремо, у порядку її надходження.

4.17.   Після затвердження порядку денного збори суддів обговорюють і затверджують шляхом відкритого голосування більшістю голосів суддів, присутніх на зборах, регламент виступів (час, який надається для доповіді, співдоповіді та виступу під час обговорення).

4.18.  Після затвердження порядку денного та регламентів виступів головуючий відповідно до порядку денного надає слово доповідачам і співдоповідачам.

Доповідачу (співдоповідачу) судді можуть ставити запитання (усно чи письмово).

4.19. Запрошені особи за пропозицією головуючого можуть висловлювати свою думку з питань, які обговорюються (крім питань про обрання суддів на адміністративні та інші посади, звільнення з цих посад, обрання делегатів на з’їзд суддів України).

4.20. Після доповіді, співдоповіді та висловлення думки запрошеними особами головуючий надає слово для обговорення доповіді (співдоповіді) суддям, які бажають виступити (записалися для виступу).

Суддя має право виступати і вносити пропозиції по суті кожного з обговорюваних питань.

Суддя має право на повторний виступ з одного й того ж питання після виступу з цього питання всіх суддів та запрошених осіб.

Суддя не повинен виступати без дозволу головуючого, під час виступу не повинен відхилятися від обговорюваного питання та повинен дотримуватися регламенту виступів, встановленого зборами суддів.

Обговорення доповіді з питання порядку денного зборів суддів припиняється після виступу всіх, хто бажав виступити, або за пропозицією головуючого на зборах чи пропозицією суддів. У разі необхідності рішення про припинення обговорення приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від числа суддів, присутніх на зборах.

4.21. Після припинення обговорення питання порядку денного головуючий на зборах суддів ставить на голосування рішення зборів з цього питання.

Рішення зборів суддів приймаються за всіма питаннями порядку денного.

4.22. Перед проведенням голосування головуючий на зборах суддів оголошує чітко сформульоване кожне із питань, поставлених на голосування.

Після обговорення проект рішення ставиться на голосування для прийняття його в цілому чи окремо його кожного пункту.

У разі необхідності доопрацювання проекту рішення воно може бути прийнято за основу.

Після прийняття проекту рішення за основу судді мають право внести до нього поправки та доповнення. Кожну з пропозицій головуючий ставить на голосування в порядку черговості їх надходження.

Після обговорення поправок і доповнень проект рішення ставиться на голосування для прийняття в цілому.

4.23. У голосуванні беруть участь лише судді Суду, які присутні на зборах суддів.

Присутніми на зборах вважаються судді, які зареєстровані у реєстраційному списку.

Кожний суддя має один голос. Голосування здійснюється кожним  суддею  особисто.

Голосування за дорученням (довіреністю) або одних суддів за інших не допускається.

4.24. Рішення зборів приймають більшістю голосів суддів, присутніх на зборах, якщо інше не передбачено законодавством.

Якщо за прийняття рішення не проголосувало більше половини суддів, присутніх на зборах, рішення вважається неприйнятим.

У разі однакової кількості голосів «за» і «проти» рішення також вважається неприйнятим.

4.25.   У разі необхідності доопрацювання питання, що обговорювалося на зборах, збори суддів можуть відкласти прийняття рішення з цього питання та/або оголосити у зборах суддів перерву.

4.26.   У разі встановлення під час роботи зборів суддів відсутності кворуму головуючий на зборах оголошує перерву в роботі зборів суддів, а також час і дату їх продовження.

Якщо дату продовження роботи зборів суддів головуючим на зборах не оголошено або її з якихось причин визначити неможливо, наступну дату скликання зборів суддів визначає Голова Суду (особа, яка у встановленому законом порядку виконує його обов’язки).

4.27.   Для підготовки проектів рішень зборів суддів з питань порядку денного, аналізу зауважень і пропозицій суддів щодо проекту рішення та відпрацювання остаточної редакції рішення збори суддів можуть обрати редакційну комісію у складі не менше трьох суддів.

Редакційна комісія обирає зі свого складу більшістю голосів її голову та секретаря.

4.28. Рішення приймаються за результатами відкритого або таємного голосування.

Рішення щодо обрання на адміністративні посади або звільнення з цих посад, а також про обрання делегатів на з’їзд суддів України приймаються лише таємним голосуванням.

За рішенням зборів суддів таємне голосування може проводитися і з інших питань. Рішення про таємне голосування в цьому разі приймається більшістю голосів суддів, присутніх на зборах, шляхом відкритого голосування.

Решта рішень приймаються зборами суддів шляхом відкритого голосування.

4.29. При відкритому голосуванні суддя визначає свою позицію шляхом підняття руки «за», «проти» чи «утримався». Підрахунок голосів здійснює секретар зборів або лічильна комісія, у разі її обрання.

Якщо збори суддів проводяться у закритому режимі, прийняття рішення шляхом відкритого голосування проводиться у відсутності осіб, запрошених на збори суддів.

4.30. Таємне голосування здійснюється бюлетенями для таємного голосування.

У бюлетені для таємного голосування зазначаються мета, дата та місце проведення голосування, пропозиції, за якими здійснюється голосування.

4.31. Для організації і проведення голосування збори суддів можуть обирати лічильну комісію у складі не менше трьох суддів (як правило, до складу лічильної комісії обираються судді від кожної судової палати).

Суддя, кандидатуру якого висунуто до складу лічильної комісії, може заявити самовідвід.

Лічильна комісія обирається відкритим голосуванням більшістю голосів від числа суддів, присутніх на зборах.

До складу лічильної комісії не можуть бути обрані головуючий на зборах суддів та секретар зборів.

4.32.   Лічильна комісія:

- у разі її обрання, здійснює підрахунок голосів суддів під час відкритого голосування зборів суддів;

- забезпечує таємне голосування, під час якого:

-                   роз’яснює порядок таємного голосування відповідно до питань порядку денного;

-                   розробляє та виносить на затвердження зборів суддів форму бюлетеня для таємного голосування, форму протоколу засідання лічильної комісії про результати таємного голосування у разі, якщо такої форми бюлетеня не передбачено у додатках до Положення про збори суддів (така форма бюлетеня для таємного голосування затверджується зборами суддів шляхом відкритого голосування більшістю голосів суддів, присутніх на зборах);

-                    забезпечує виготовлення  бюлетенів для таємного  голосування  встановленої форми, завіряє їх своїми підписами;

-   забезпечує отримання суддями бюлетенів;

-    забезпечує і контролює умови для вільного волевиявлення і збереження таємниці голосування (у кабіну або окреме приміщення, де воно проводиться, ніхто інший, крім особи, яка голосує, не допускається);

-                   перевіряє дійсність бюлетенів;

-                   здійснює підрахунок голосів;

-  складає протокол про результати таємного голосування за формою, затвердженою зборами суддів.

Лічильна комісія обирає зі свого складу відкритим голосуванням більшістю голосів голову та секретаря, про що складає відповідний протокол.

Рішення лічильної комісії приймаються більшістю голосів від кількості її членів та оформлюються протоколом.

Протоколи засідання лічильної комісії підписуються всім складом комісії. Член лічильної комісії, який не погоджується з її рішенням, може висловити окрему думку, яка долучається до протоколу комісії, і підписує протокол.

Протоколи засідання лічильної комісії разом з бюлетенями для таємного голосування (у тому числі погашеними, визнаними недійсними) головою лічильної комісії передаються згідно з відповідним актом секретарю зборів та додаються до протоколу зборів.

4.33.   Бюлетені для таємного голосування виготовляються в кількості, що відповідає кількості суддів, які працюють у Суді.

Бюлетені підписуються головою, секретарем та членами лічильної комісії та засвідчуються гербовою печаткою Суду. Засвідчення підписів голови, секретаря та членів лічильної комісії на бюлетенях для таємного голосування гербовою печаткою Суду покладається на керівника апарату Суду.

Бюлетені до отримання їх суддями не повинні мати будь-яких позначок.

4.34. Кожному судді, який присутній на зборах, членами лічильної комісії видається один бюлетень для таємного голосування з відповідного питання порядку денного, за яким здійснюється голосування.

Отримання кожного бюлетеня суддею засвідчується власноручним підписом у відповідному списку (додатки 1, 2).

Суддя отримує бюлетень особисто.

Повторна видача бюлетенів, у тому числі в разі їх зіпсування суддею, не допускається.

Бюлетені, що залишилися нерозданими, погашаються лічильною комісією написом «ПОГАШЕНО».

4.35.   Час, місце таємного голосування, порядок його проведення встановлюються лічильною комісією і оголошуються головуючим на зборах суддів.

Лічильна комісія перед початком голосування перевіряє наявність кабін або окремих приміщень для таємного голосування, надає для огляду суддям скриньку для голосування та забезпечує всі необхідні умови для додержання таємниці голосування.

Скринька для таємного голосування перед його проведенням опечатується головою лічильної комісії в присутності всіх членів цієї комісії та під час голосування знаходиться у місці, доступному для огляду всіма учасниками зборів.

4.36.   Таємне голосування проводиться кожним  суддею окремо  в  кабіні для таємного голосування.

Заповнюючи бюлетень для таємного голосування, суддя ставить позначку «+» або «V», що засвідчує його волевиявлення з питання, за яким проводиться таємне голосування.

Бюлетень заповнюється кульковою або чорнильною ручкою.

Заповнений бюлетень для таємного голосування опускається в скриньку для таємного голосування.

4.37. Після закінчення голосування голова лічильної комісії в присутності членів лічильної комісії та учасників зборів у приміщенні, де відбуваються збори та знаходилася скринька для таємного голосування, перевіряє цілісність скриньки для голосування, розпечатує її, перевіряє дійсність бюлетенів, які знаходилися у скриньці для голосування, та здійснює підрахунок голосів.

4.38.       Недійсними вважаються бюлетені:

-                   незатвердженого зразка;

-                   зіпсовані, а також ті, що мають інші ніж «+» або «V» позначки;

- які не містять підписів голови, секретаря, членів лічильної комісії та відбитка гербової печатки Суду;

- зі змісту яких неможливо однозначно встановити результат голосування (відсутні будь-які позначки щодо голосування; поставлено більше, ніж повинно бути, позначок щодо результату голосування тощо);

-   до яких додатково вписані прізвища кандидатів, рішення щодо яких про включення до бюлетеня для таємного голосування зборами не приймалося.

Рішення про визнання бюлетеня для таємного голосування недійсним приймається лічильною комісією в порядку, визначеному пунктом 4.32 цього Положення (більшістю голосів від кількості її членів).

Якщо в скриньці (скриньках) для таємного голосування виявиться більше бюлетенів встановленого зразка, ніж їх видано згідно зі списком одержання бюлетенів, усі бюлетені вважаються недійсними, і за рішенням лічильної комісії, затвердженим зборами суддів, проводиться повторне голосування.

4.39. Після підрахунку голосів лічильна комісія складає за формою, затвердженою зборами суддів, протокол про результати таємного голосування, який підписує голова, секретар та всі члени лічильної комісії.

Протокол повинен містити відомості про кількість виготовлених бюлетенів, кількість отриманих бюлетенів, кількість погашених бюлетенів, кількість бюлетенів, що знаходилися в скриньці для голосування після її розпечатування, кількість дійсних бюлетенів, кількість бюлетенів, які визнані недійсними, кількість голосів «за», відданих за рішення.

Протокол засідання лічильної комісії про результати таємного голосування лічильною комісією складається з кожного питання порядку денного, за яким проводилося таємне голосування.

Протокол засідання лічильної комісії про результати таємного голосування та окремі думки членів лічильної комісії оголошується головою лічильної комісії на зборах суддів у день проведення голосування одразу після закінчення підрахунку голосів.

Протокол затверджується зборами суддів шляхом відкритого голосування більшістю голосів суддів, присутніх на зборах, повністю або частково, якщо інший порядок не передбачений діючим законодавством України.

За результатами таємного голосування збори суддів відкритим голосуванням приймають відповідне рішення.

За результатами голосування збори суддів можуть прийняти рішення про повторне голосування, про нове голосування (нові вибори).

4.40. Повторне таємне голосування проводиться в разі, якщо:

-                   усі бюлетені для таємного голосування визнані недійсними (пункт 4.38 цього Положення);

-                   жодний із кандидатів не набрав необхідної кількості голосів;

- кандидати набрали однакову необхідну кількість голосів, яка не дозволяє встановити їх першість та прийняти рішення про їх обрання;

- кандидати у кількості, яка підлягає обранню, не набрали необхідної кількості голосів.

У разі проведення повторного голосування внаслідок визнання всіх бюлетенів недійсними до бюлетеня для повторного голосування вносяться прізвища, імена та по батькові всіх кандидатів, які вже були включені до нього.

У решті випадків повторне голосування відбувається серед кандидатів, які набрали більшість голосів у кількості, що не більше ніж удвічі перевищує кількість кандидатів, які підлягають обранню.

Якщо один із кандидатів одержав більшу кількість голосів, але не одержав необхідної кількості, а наступні два і більше кандидатів на ту саму посаду отримали однакову кількість голосів, повторне голосування проводиться щодо всіх цих кандидатів.

Якщо два і більше кандидатів набрали однакову найбільшу кількість голосів для обрання їх на одну і ту саму посаду, проводиться повторне голосування щодо цих кандидатів.

У разі якщо кандидат, щодо якого проводиться повторне голосування, зняв свою кандидатуру, до бюлетеня включається наступний за кількістю одержаних голосів під час першого голосування кандидат.

4.41. За наявності обставин, визначених в абзаці першому пункту 4.40 цього Положення, після оголошення результатів повторного голосування за рішенням зборів суддів проводиться нове голосування.

Нове голосування – голосування з того самого питання, з якого вже відбулося повторне голосування, але з певних причин за його результатами не було прийнято остаточне рішення про обрання кандидатів на відповідні посади.

Перед проведенням нового голосування проводиться висування кандидатів. Особи, які були включені до бюлетеня для таємного голосування при першому та повторному голосуванні, можуть бути включені до бюлетеня для таємного голосування при новому голосуванні.

4.42.   У разі виявлення лічильною комісією порушення порядку таємного голосування голова лічильної комісії доповідає про це зборам суддів, які приймають рішення щодо розслідування факту порушення та наслідків порушення порядку таємного голосування.

4.43.     Матеріали таємного голосування (протоколи лічильної комісії, у тому числі протоколи про результати таємного голосування, бюлетені для таємного голосування, у тому числі погашені, визнані недійсними) опечатуються лічильною комісією та передаються головою лічильної комісії згідно з відповідним актом секретарю зборів і долучаються ним до протоколу зборів суддів.

4.44. Прийняте за наслідками голосування рішення зборів суддів підписує головуючий на зборах та секретар зборів.

Рішення зборів суддів набирають чинності з дня їх прийняття, якщо інше не зазначено в рішенні, та є обов’язковими для суддів і працівників апарату Суду.

Рішення зборів суддів видається на вимогу судді  Суду.

Структурний підрозділ, який забезпечує підготовку та проведення зборів суддів, веде реєстр виконання рішень зборів суддів.

4.45.   Після обговорення питань порядку денного, прийняття відповідних рішень з питань порядку денного головуючий оголошує роботу зборів закінченою.

4.46.   Прийняті рішення у необхідних випадках доводяться до відома осіб, запрошених на збори суддів, або направляються відповідним органам державної влади, органам місцевого самоврядування та посадовим особам, а також, за рішенням зборів, доводяться до відома засобів масової інформації.

4.47. На зборах суддів секретарем зборів ведеться протокол, в якому письмово фіксується перебіг засідання. Одночасно здійснюється фіксування зборів технічними засобами.

Протокол зборів складається у письмовій формі та повинен містити: назву зборів, дату і місце їх проведення; відомості про кількість суддів, які працюють у Суді на день проведення зборів; відомості про кількість суддів, які присутні на зборах; відомості про розгляд організаційних питань (відкриття засідання, наявність кворуму, обрання головуючого на зборах та секретаря зборів, затвердження порядку денного, затвердження регламенту виступів тощо); зазначення доповідача з кожного питання, суть питання, стислий перебіг обговорення, а також результати голосування та прийняте рішення.

За необхідності підтвердження результатів голосування з питань, що внесені до порядку денного та за якими збори прийняли рішення, секретар зборів суддів може готувати витяги з протоколу зборів та рішення зборів суддів.

Протокол зборів суддів складається в повному обсязі в п’ятиденний термін з дня проведення зборів і підписується головуючим на зборах і секретарем зборів. До нього додається відповідний носій інформації з даними фіксування зборів технічними засобами.

Протокол зборів та додані до нього матеріали зборів секретарем зборів передаються до структурного підрозділу, який забезпечує підготовку, проведення та ведення діловодства зборів суддів,  а через три роки передається до архіву Суду для постійного зберігання.

4.48. Виконання рішень зборів суддів за дорученням зборів покладається на Голову Суду або його заступників.

 

 

5. Порядок обрання суддів на адміністративні посади та звільнення з цих посад

 

5.1.   Згідно з частиною першою статті 20 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (у редакції Закону України від 12 лютого 2015 року № 192-VIII) адміністративними посадами вважаються посади Голови Суду та заступників Голови Суду.

Голова Суду, його заступники обираються на посади зборами суддів Суду із числа суддів цього Суду строком на два роки, але не більш як на строк повноважень судді, шляхом таємного голосування більшістю від кількості суддів, які працюють у Суді.

5.2. Збори суддів для обрання суддів на адміністративні посади проводяться не пізніше одного місяця з дня закінчення повноважень Голови Суду, його заступників чи відкриття вакансії адміністративної посади з інших підстав.

Якщо на час розгляду зборами суддів питання про обрання на адміністративні посади закінчилися повноваження і Голови Суду, і його заступників, то в порядку, передбаченому цим Положенням, за рішенням зборів суддів, яке приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від кількості суддів, присутніх на зборах, спочатку обирається Голова Суду, а після його обрання –  заступники Голови Суду, або обрання на всі адміністративні посади може відбуватися одночасно.

Таємне голосування з обрання суддів на кожну вакантну адміністративну посаду проводиться окремо, якщо інший порядок таємного голосування не встановлений зборами суддів до початку проведення відповідного голосування.  

5.3. Голова Суду, його заступники обираються, як правило, на альтернативній основі, при вільному висуненні кандидатур.

Кандидати на посади Голови Суду, його заступників пропонуються суддями усно на зборах суддів або письмово під час підготовки зборів, або шляхом самовисування.

Кількість кандидатів на кожну з вакантних посад не обмежується.

Кандидатом на адміністративну посаду може бути лише суддя Суду, строк повноважень якого в установленому законом порядку на час проведення зборів не закінчився.

5.4. У разі якщо запропонована кандидатура не присутня на зборах, суддя, який запропонував кандидата, повинен дати характеристику цього кандидата та надати зборам його письмову згоду на обрання на відповідну адміністративну посаду.

5.5. Кожен кандидат на адміністративну посаду на зборах обговорюється окремо.

В обговоренні кандидатів беруть участь лише судді Суду.

Кожен суддя має право висловити свою думку щодо висунутих кандидатів, має право поставити кандидатам запитання.

Обговорення здійснюється за списком, складеним в алфавітному порядку, або в порядку надходження запропонованих кандидатур.

Кандидат має право:

-                   заявити самовідвід, який приймається зборами без голосування. У цьому разі обговорення кандидатури не відбувається або припиняється;

-                   надати повідомлення про себе;

-                   надати відповідь на поставлені до нього запитання.

5.6. Після обговорення запропонованих кандидатів збори відкритим голосуванням більшістю голосів суддів, присутніх на зборах, приймають рішення про включення цих кандидатів до списку кандидатів для обрання на відповідну адміністративну посаду, які підлягають включенню до бюлетеня для таємного голосування.

До списку кандидатів на посади Голови Суду, його заступників вносяться лише ті судді, які надали свою згоду балотуватися на відповідну посаду.

Список кандидатів для обрання на адміністративну посаду (додаток 3) затверджується зборами суддів шляхом відкритого голосування більшістю голосів суддів, присутніх на зборах, та передається голові лічильної комісії для виготовлення бюлетенів для таємного голосування.

Висування головуючого на зборах та/або секретаря зборів як кандидатів на відповідну адміністративну посаду не є підставою для переобрання головуючого на зборах та/або секретаря зборів.

5.7. Таємне голосування з обрання суддів на адміністративні посади здійснюється в порядку, встановленому пунктами 4.29 – 4.42 цього Положення, з урахуванням особливостей, встановлених розділом 5 цього Положення.

5.8. У бюлетені для таємного голосування для обрання на адміністративні посади  встановленої форми (додатки 4, 5, 6) зазначаються:

-                    дата та місце проведення голосування;

-                    назва адміністративної посади, на яку обирається суддя;

- прізвище, ім’я та по батькові кожного кандидата на адміністративну посаду в алфавітному порядку.

Нумерація навпроти даних кандидатів не допускається.

У разі проведення повторного або нового голосування про це також повинно бути зазначено в бюлетені.

Бюлетені підписуються Головою, секретарем та членами лічильної комісії та засвідчуються гербовою печаткою Суду.

5.9. До складу лічильної комісії для організації і проведення таємного голосування з обрання суддів на адміністративні посади не можуть входити судді, які є кандидатами на адміністративні посади, а також головуючий на зборах та секретар зборів Суду.

5.10. Бюлетені для таємного голосування з обрання на кожну адміністративну посаду виготовляються в кількості, що відповідає кількості суддів, які працюють у Cуді.

5.11. Кожному судді, який присутній на зборах, членами лічильної комісії видається один бюлетень для таємного голосування з обрання на кожну адміністративну посаду.

5.12. Заповнюючи бюлетень, суддя ставить позначку «+» або «V», що засвідчує його волевиявлення, у відповідному полі навпроти слів «Прізвище, ім’я та по батькові кандидата» щодо того кандидата, якого він підтримує, або навпроти слів «Не підтримую жодного кандидата».

5.13. При проведенні таємного голосування з обрання на адміністративну посаду протокол про результати таємного голосування складається щодо кожної адміністративної посади окремо.

Протокол про результати таємного голосування повинен містити такі дані:

-                    назву адміністративної посади, на яку обирається суддя;

-                    дату та місце проведення голосування;

-                    тур голосування;

-                    кількість виготовлених бюлетенів;

-                    кількість отриманих бюлетенів;

-                    кількість погашених бюлетенів;

- кількість бюлетенів, що знаходились у скриньці для  голосування після її розпечатування;

-                    кількість дійсних бюлетенів;

-                    кількість бюлетенів, визнаних недійсними;

-                    прізвища, імена і по батькові кандидатів, які внесені до бюлетеня для таємного голосування, та кількість голосів «за», відданих за кожного з кандидатів;

-                    кількість голосів суддів, які не підтримали жодного кандидата.

Форма протоколу засідання лічильної комісії про результати таємного голосування з обрання на адміністративну посаду повинна відповідати встановленому зразку (додаток 7).

5.14. Обраним на відповідну посаду вважається суддя, за якого проголосувала більшість від кількості суддів, які працюють у Суді.

5.15. За результатами голосування збори суддів відкритим голосуванням більшістю голосів суддів, присутніх на зборах, приймають одне з таких рішень:

-    оголошують обраним на відповідну посаду суддю, який отримав необхідну кількість голосів (більшість від кількості суддів, які працюють у Суді), та зазначають строк його обрання;

-   ухвалюють рішення про проведення повторного голосування.

У разі якщо до бюлетеня для таємного голосування з обрання на адміністративну посаду включено лише двох кандидатів і жодний із них не набрав необхідної кількості голосів, повторне голосування щодо цих кандидатів не проводиться і збори суддів приймають рішення про нове голосування. Перед проведенням нового голосування відбувається висування кандидатів. Особи, які були включені до бюлетеня для таємного голосування під час першого та повторного голосування, можуть бути включені до бюлетеня для таємного голосування під час нового голосування.

5.16. Повторне голосування здійснюється у порядку, передбаченому пунктом 4.40 цього Положення.

5.17. Якщо при повторному голосуванні жодного з кандидатів не обрано, збори суддів приймають рішення про нове голосування (нові вибори).

Перед проведенням нового голосування проводиться висування нових кандидатів. Особи, які були включені до бюлетеня для таємного голосування під час першого та повторного голосування, можуть бути включені до бюлетеня для таємного голосування під час нового голосування.

5.18. Рішення зборів про обрання суддів на адміністративні посади підписується головуючим на зборах та секретарем зборів, скріплюється гербовою печаткою Суду. Копія рішення надсилається до Ради суддів України, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

5.19. Голова Суду, його заступники можуть бути достроково звільнені з посади за ініціативою не менш як однієї третьої від загальної кількості суддів Суду шляхом таємного голосування не менш як двома третинами суддів, які працюють у Суді.

У поданні цієї ініціативної групи суддів про дострокове звільнення судді з адміністративної посади повинна бути наведена причина дострокового звільнення.

Таємне голосування щодо дострокового звільнення з адміністративної посади здійснюється у порядку, встановленому пунктами 4.30–4.43 цього Положення, з урахуванням особливостей, визначених цим пунктом Положення.

Затвердження форми бюлетеня для таємного голосування та форми протоколу засідання лічильної комісії про результати таємного голосування здійснюється відповідно до пункту 4.31 цього Положення. Форма бюлетеня для таємного голосування про дострокове звільнення судді з адміністративної посади та форма протоколу засідання лічильної комісії про результати таємного голосування повинні відповідати встановленому зразку (додатки 8, 9).

У бюлетені для таємного голосування зазначаються:

-                   дата та місце проведення голосування;

- назва адміністративної посади, прізвище, ім’я та по батькові судді, щодо якого поставлено питання про дострокове звільнення з адміністративної посади;

-                   пропозиції, за якими здійснюється голосування: «за дострокове звільнення» та «проти дострокового звільнення».

Протокол про результати таємного голосування повинен містити такі дані:

-                   назву адміністративної посади, прізвище, ім’я та по батькові судді, щодо якого поставлено питання про дострокове звільнення з адміністративної посади;

-                   дату та місце проведення голосування;

-                   кількість виготовлених бюлетенів;

-                   кількість отриманих бюлетенів;

-                   кількість погашених бюлетенів;

-    кількість бюлетенів, що знаходились у скриньці для голосування після її розпечатування;

-                   кількість дійсних бюлетенів;

-                   кількість бюлетенів, визнаних недійсними;

-                   кількість голосів «за дострокове звільнення» з адміністративної посади;

-                   кількість голосів «проти дострокового звільнення» з адміністративної посади.

Лічильна   комісія   обирається   відповідно   до   пункту   4.30   цього Положення. До складу лічильної комісії, крім головуючого на зборах та секретаря зборів, не може бути обрана також особа, щодо якої вирішується питання про дострокове звільнення з адміністративної посади.

За результатами таємного голосування збори суддів відкритим голосуванням більшістю голосів суддів, присутніх на зборах, приймають одне з таких рішень:

-                  оголошують Голову Суду,  його заступника достроково звільненими з адміністративної посади;

-                  оголошують Голову Суду, його заступника залишеними на відповідній посаді.

Суддя вважається звільненим з адміністративної посади, якщо за його звільнення віддано не менш як дві третини голосів суддів, які працюють у відповідному суді.

Звільнення з адміністративної посади не позбавляє особу повноважень судді.

5.20. За пропозицією Голови Суду збори суддів з числа суддів Суду обирають секретаря судової палати.

Секретар судової палати обирається на посаду строком на два роки.

Обрання на посаду секретаря судової палати здійснюється шляхом відкритого голосування, якщо зборами більшістю голосів суддів, присутніх на зборах суддів, не буде прийнято рішення про таємне голосування.

Обраним на посаду секретаря відповідної судової палати вважається суддя, за якого подано більшість голосів суддів, присутніх на зборах суддів.

У разі якщо кандидат на посаду секретаря судової палати не набрав необхідної кількості голосів, Голова Суду пропонує іншого кандидата на цю посаду.

Повторне голосування проводиться не раніше ніж через 3 дні після проведення попереднього голосування або за рішенням зборів суддів за пропозицією Голови Суду в інший термін.

5.21. Секретар судової палати може бути достроково звільнений з посади за ініціативою не менше ніж однієї третьої від загальної кількості суддів Суду.

Рішення про звільнення з посади секретаря судової палати ухвалюється шляхом відкритого голосування, якщо не буде прийнято рішення про таємне голосування.

Секретар судової палати звільняється з посади, якщо за його звільнення проголосує більше половини (50%+1 голос) суддів, присутніх на зборах.

Секретар судової палати за заявою може достроково скласти свої повноваження. Датою складення повноважень є дата, вказана в заяві.

5.22 Збори суддів щодо обрання секретаря судової палати проводяться  не пізніше одного місяця з дня закінчення його повноважень.

 

6. Обрання делегатів на з’їзд суддів України

 

6.1. Збори суддів обирають таємним голосуванням делегатів на з’їзд суддів України –  по одному делегату від двадцяти суддів, які працюють у Суді.

6.2. Делегати на з’їзд суддів України обираються на альтернативній основі, при вільному висуненні кандидатур для обрання з числа суддів Суду або суддів у відставці, незалежно від їх місця роботи до виходу у відставку.

Кандидати для обрання делегатами на з’їзд суддів України пропонуються суддями усно на зборах суддів або письмово під час підготовки зборів, або шляхом самовисування.

Кількість кандидатів не обмежується.

Делегатами на з’їзд суддів України не можуть бути обрані судді, які займають адміністративні посади в Суді, судді, які є членами Вищої ради юстиції або Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

6.3. У разі якщо запропонований кандидат не присутній на зборах, суддя, який його запропонував, повинен дати характеристику цього кандидата та надати зборам його письмову згоду на обрання делегатом на з’їзд суддів України.

6.4. Кожен кандидат для обрання делегатом на з’їзд суддів України обговорюється окремо.

Обговорення кандидатів за рішенням зборів суддів, яке приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від числа суддів, присутніх на зборах, здійснюється або за списком, складеним в алфавітному порядку, або в порядку надходження запропонованих кандидатур.

В обговоренні кандидатів беруть участь лише судді Суду.

Кожен суддя має право висловити свою думку щодо висунутих кандидатів та поставити кандидатам запитання.

Кандидат має право:

-                   заявити самовідвід, який приймається зборами без голосування. У цьому разі обговорення кандидата не відбувається або припиняється;

-                   надати повідомлення про себе;

-                   надати відповідь на поставлені до нього запитання.

Рішення щодо припинення обговорення тієї чи іншої кандидатури приймається зборами суддів шляхом відкритого голосування більшістю голосів суддів, присутніх на зборах.

6.5. Після обговорення запропонованих кандидатів збори суддів відкритим голосуванням більшістю голосів суддів,  присутніх на зборах, приймають рішення про включення кандидатів до списку кандидатів для обрання делегатами на з’їзд суддів України, які підлягають включенню до бюлетеня для таємного голосування (додаток 10).

До списку кандидатів для обрання делегатом на з’їзд суддів України включаються лише судді (судді у відставці), які надали свою усну або письмову згоду балотуватися делегатом на з’їзд суддів України.

6.6. Таємне голосування проводиться у порядку, встановленому пунктами 4.30–4.43 Положення з урахуванням особливостей, визначених розділом 6 цього Положення, якщо інша процедура таємного голосування не визначена зборами суддів до початку проведення відповідного голосування.

6.7. До складу лічильної комісії для визначення результатів таємного голосування з обрання делегатів на з’їзд суддів України обираються судді, які не є кандидатами для обрання делегатами на з’їзд, а також не є головуючим на зборах та секретарем зборів.

До складу лічильної комісії не можуть входити лише судді, які є кандидатами для обрання делегатами на з’їзд суддів України. Якщо секретар зборів буде запропонований як кандидат для обрання делегатом на з’їзд суддів України і дасть згоду балотуватися, збори суддів обирають нового секретаря зборів з числа суддів, які не запропоновані як кандидати для обрання делегатами на з’їзд суддів України.

6.8. Таємне голосування з обрання делегатів на з’їзд суддів України проводиться одним бюлетенем.

У бюлетені для таємного голосування для обрання делегатом на з’їзд суддів України зазначаються:

-   дата та місце проведення голосування;

-   прізвища, імена та по батькові кандидатів в алфавітному порядку.

Нумерація навпроти кандидатів не допускається.

У разі проведення повторного або нового голосування про це також повинно бути зазначено в бюлетені.

6.9. Форма бюлетеня для таємного голосування для обрання делегатом на з’їзд суддів України повинна відповідати встановленому зразку (додатки 11, 12).

6.10. Заповнюючи  бюлетень,  суддя  ставить  позначку  «+»  або   «V», що засвідчує його волевиявлення, у відповідному полі навпроти слів «Прізвище, ім’я та по батькові кандидата» щодо тих кандидатів, за яких він голосує, або навпроти слів «Не підтримую жодного кандидата». Суддя, який голосує, ставить у бюлетені позначок щодо результату голосування не більше, ніж кількість делегатів, які підлягають обранню від Суду.

6.11. Протокол про результати таємного голосування з обрання делегатів на з’їзд суддів України повинен містити:

- дату та місце проведення голосування;

- тур голосування;

- кількість виготовлених бюлетенів;

- кількість отриманих бюлетенів;

- кількість погашених бюлетенів;

- кількість бюлетенів, що знаходились у скриньці для голосування після її розпечатування;

- кількість дійсних бюлетенів;

- кількість бюлетенів, визнаних недійсними;

прізвища, імена та по батькові кандидатів, які внесені до бюлетеня, та кількість голосів «за», отриманих кожним з кандидатів.

Форма протоколу засідання лічильної комісії про результати таємного голосування повинна  відповідати встановленому зразку (додаток 13).

6.12. Обраними вважаються кандидати у кількості, визначеній для обрання, які за результатами таємного голосування набрали більшість голосів від кількості суддів, присутніх на зборах.

Рішення зборів про обрання делегатів на з’їзд суддів України приймається у порядку, визначеному розділом 4 цього Положення, на підставі затвердженого протоколу засідання лічильної комісії про результати таємного голосування.

6.13. За результатами таємного голосування збори суддів відкритим голосуванням приймають одне з таких рішень:

-                   оголошують обраними делегатами на з’їзд суддів України чотирьох суддів, які отримали необхідну більшість голосів;

-                   ухвалюють рішення про проведення повторного голосування.

Повторне голосування здійснюється у порядку, встановленому пунктом 4.40 цього Положення.

6.14. За наявності обставин, визначених в абзаці першому пункту 4.39 цього Положення, після оголошення результатів повторного голосування за рішенням зборів проводиться нове голосування (нові вибори).

Перед проведенням нового голосування проводиться висування нових кандидатів. Особи, які були включені до бюлетеня для таємного голосування під час першого та повторного голосування, можуть бути включені до бюлетеня для таємного голосування під час нового голосування.

6.15. Копія рішення зборів про обрання суддів делегатами на з’їзд суддів України надсилається до Ради суддів України.

 

 
7. Прикінцеві положення

 

7.1. Положення  про  збори  суддів  затверджується   відкритим  голосуванням більшістю голосів суддів, присутніх на зборах суддів.

7.2. Положення набирає чинності з дня його затвердження рішенням зборів суддів.

7.3. Зміни і доповнення до Положення вносяться зборами за поданням Голови Суду або судді Суду шляхом відкритого голосування в порядку, встановленому розділами 3, 4 цього Положення.

Підготовку всіх необхідних документів та проекту рішення зборів суддів здійснює ініціатор внесення цих змін і доповнень.

Рішення про внесення змін і доповнень до Положення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більшість суддів, присутніх на зборах суддів.

ДОДАТКИ на 13 стор.

 


 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру